Face Mask


Face Mask : 1 ply , 2 ply , 3 ply , 4 ply + Actiated Carbon , 3D , N95
หน้ากาก 1,2,3,4 ชั้น , หน้ากาก 3D
ใช้สำหรับป้องกันฝุ่น ละออง
เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

4Ply + Activated Carbon
ใช้ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันกลิ่นสารเคมี
เหมาะสำหรับใช้ในโรงงาน โรงพยาบาล อุตสาหกรรมอาหาร

3D
ใช้สำหรับป้องกันฝุ่น ละออง
เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล
อุตสาหกรรมอาหาร


หน้ากาก N95
ป้องกันฝุ่นขนาดมากกว่า 0.3 ไมครอน
ป้องกันไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่
ผ้าปิดจมูกแบบผ้า TC
ใช้ป้องกันฝุ่นละออง